Suntem aici pentru a va ajuta sa fiti mai sanatosi.
Puteti sa ne sunati la

0761 944 112 0247 414 544

 

Anunt selectie facilitator comunitar

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ SELECȚIE FACILITATOR COMUNITAR

Municipiul Turnu Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L, au demarat pe 14.08.2017 proiectul „Turnu 21 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru Municipiul Turnu Măgurele”, contract POCU/85/5.1/106594.

          Proiectul Turnu 21 vizează elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru două ZUM (Zone Urbane Marginalizate) din Turnu Măgurele (Zona Târg Săptămânal și Zona Rampa Gării) și zona funcțională (Centru). Scopul Strategiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din oraș, în special din cele 2 ZUM.

       În vederea realizării activității de animare a partenerilor locali și mobilizarea celor două comunități marginalizate vizate de SDL Turnu 21, subactivitatea 3.2 – Identificarea și implicarea unui facilitator extern în procesul de construcție al SDL Turnu 21 este necesară achiziționarea serviciilor de facilitare comunitară pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

Stabilirea de legături cu membrii comunității, în special a SDL Turnu 21;
Moderarea de focus grupuri cu membrii ai categoriilor defavorizate din comunitate si cu diverși specialiști  și actori relevanți;
Legătura cu personalul GAL pentru a adapta/organiza/dezvolta GAL Turnu 21;
Identificarea și implicarea de persoane resursă din comunitate și implicarea activă a tuturor membrilor;
Muncă de teren în SDL Turnu 21 împreună cu personalul responsabil al autorității publice locale, cu cadrele didactice din scolile celor două ZUM vizate de SDL Turnu 21, specialițti/furnizori de servicii în comunitate, inclusiv animarea de ateliere, grupuri de lucru pentru a crea punți de dialog și cooperarea în comunitate;
Prezentarea la ședințele GAL a unui raport al activităților, problemelor, ideilor și opiniilor din cele 2 ZUM;
Formularea unor planuri simple de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategiei SDL Turnu 21;
Oferirea de sprijin motivațional și tehnic pentru acțiuni comunitare.
Serviciile de facilitare comunitară se vor desfășura timp de 20 de zile de lucru, pe o perioadă de implementare de 2 luni și 29 de zile.

Criteriile de selecție vor include următoarele aspecte:

Experiență de lucru în domeniul dezvoltării comunitare de min. 3 ani
Experiență de lucru cu categoriile defavorizate – identificarea și implicarea acestora în procese de dezvoltare comunitară – min. 3 ani
Experiență de lucru de min. 3 ani cu autoritățile publice locale
Experiență de lucru în min. 2 comunități marginalizate/defavorizate (urbane sau rurale)
Buna cunoaștere a problemelor socio-economice din sudul României, ideal din județul Teleorman
Experiență/cunoaștere a proceselor și mecanismelor de elaborare de strategii de dezvoltare locală
Experiența în utilizarea de instrumente de analiză sociologică
Buna cunoaștere a metodelor participative de implicarea comunității.
Cei interesați pot depune ofertele la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, Bvd. Republicii nr. 2, sau pe adresa de e-mail ptmachiz@yahoo.com

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii va fi: “prețul cel mai scăzut”.

Termen limită de depunere oferte: 19.09.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat procedură de selecție a membrilor fondatori ai GAL Turnu Măgurele (GAL Turnu 21), persoane fizice și juridice

Nr: 30467/11.09.2017

Rezultat procedură de selecție a membrilor fondatori ai GAL Turnu Măgurele (GAL Turnu 21), persoane fizice și juridice

Echipa proiectului Turnu 21 formată din Municipiul Turnu Măgurele, Asociația Urbanium și SC Jasmin Med SRL mulțumește tuturor persoanelor fizice și juridice care și-au manifestat interesul de a deveni membri din Grupul de Acțiune Locală Turnu 21 (GAL Turnu 21) prin depunerea Anexei 1 (Formular de adeziune)!

 

Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că toate persoanele care și-au manifestat interesul de a deveni membre în GAL Turnu 21, menționate mai jos, au fost selectate să devină membri fondatori.

La aceste persoane se vor adăuga ca membri fondatori și cele 3 entități implicate în proiectul Turnu 21, cod My Smis 106594, conform cererii de finanțare și a condițiilor stipulate în Ghidul solicitantului – condiții specifice:

- Municipiul Turnu Măgurele

- Asociața Urbanium

- S.C. Jasmin Med.San.S.R.L.

Entitățile juridice și fizice propuse să devină membri fondatori ai GAL Turnu 21 sunt invitate să depună până pe 15 septembrie 2017 următoarele documente necesare înființării GAL Turnu 21 la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, astfel:

- persoane juridice: cazierul fiscal și judiciar al entității; copie „conform cu originalul“ după certificatul de înregistrare al entității; cazierul fiscal, cazier judiciar și copie CI al reprezentantului legal.

- persoane fizice: cazierul fiscal, cazier judiciar și copie CI.

Documentele mai sus mentionate vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, et. 1, cam. 10.

Persoanelor care nu vor depune la timp documentele solicitate li se va revoca dreptul de a deveni membri fondatori ai GAL Turnu 21, putând însă adera la GAL ulterior, după înregistrarea sa.

Manager de proiect,

Ing. Mitrofan Mihaela

Proiectul “Turnu 21 - Elaborarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru Municipiul Turnu Măgurele” este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDEȚUL TELEORMAN                        

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE                                  

NR. 28792/24.08.2017

 

ANUNȚ
      Selecție membri fondatori în vederea înființării GAL Turnu-Măgurele

 

CONTEXT

Municipiul Turnu-Măgurele organizează selecția de membri fondatori în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Turnu-Măgurele (GAL Turnu 21), în parteneriat cu Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L . Acesta va fi  înființat în cadrul apelului POCU Cod 2014RO05M9OP001, Cererea de propuneri ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub răspunderea comunității, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare, Obiectiv specific OS 5.1 “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului DLRC”.

Municipiul Turnu-Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L, au obținut finanțare POCU /85/5.1/106594 pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) ce vizează ca teritoriu două ZUM (Zone Urbane Marginalizate) din Turnu Măgurele și o zona funcțională (Centru). Scopul Strategiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 2 ZUM prin dezvoltarea resurselor umane, combaterea discriminării sau segregării, creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării cu precădere pentru tineri, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit. Proiectul a demarat în luna august 2017 și se va finaliza în februarie 2018, lună în care trebuie depusă pentru aprobare și versiunea finală a SDL. SDL va propune o abordare integrată în soluționarea problemelor din teritoriu și va identifica o serie de proiecte prioritare în diverse domenii.

Ulterior elaborării, SDL va fi propusă spre evaluare la Ministerul Fondurilor Europene în vederea obținerii de fonduri pentru implementarea proiectelor prioritare identificate în Strategie. SDL va fi evaluată de către un Comitet Comun de Selecție format din reprezentanți ai MMFPSPV, MS, MENCȘ, AM POCU, AM POR, CNCD, Punctului Național de Contact pentru Romi și din cadrul altor entități considerate relevante pentru experiența în integrarea comunităților marginalizate. Dacă va fi aprobată, proiectele identificate ca prioritare vor obține finanțare prin Programul Operational Capital Uman (POCU) (intervenții soft) și Programul Operațional Regional (POR) (intervenții în infrastructură) începând din 2018.

Strategia de Dezvoltare Locală va fi dezvoltată participativ, urmând principiile DLRC – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității. DLRC este un instrument nou de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii sociale, de la nivel urban. Acesta presupune mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate vizate de Strategie în dezvoltarea acesteia, precum și a altor actori reprezentativi de la nivel local.

Concret, DLRC și Strategia de Dezvoltare Locală se realizează prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), formate de reprezentanţi ai sectorului public şi privat, precum şi ai comunităţilor, atât a celor marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi a celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale.

GAL-urile vor avea statut de asociație (ONG), conform Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

GAL Turnu 21 va fi creat cu respectarea următoarelor criterii:

- inclusivitate: GAL va include reprezentanți variați ai sectorului public, privat, societății civile și cetățeni din cele două ZUM vizate de GAL și din zona funcțională a SDL;

- sustenabilitatea intervențiilor SDL prin implicarea partenerilor din sectorul privat ce pot susține ulterior cofinanțarea diverselor proiecte;

- structură decizională echilibrată în ceea ce privește echilibrul de gen și reprezentarea echitabilă a grupurilor țintă vizate de SDL, în special a celor provenind din cele 2 ZUM;

- componenta echilibrată a GAL astfel încât niciun partener sau grup (sector public, sector privat, societate civilă, comunitate marginalizată) nu va fi majoritar;

- proces decizional nediscriminatoriu și transparent.

 

TERITORIUL GAL TURNU 21

GAL Turnu 21 va coordona procesul DLRC din Turnu Măgurele având ca teritoriu de intervenție:

a) două ZUM (zone urbane marginalizate):

- Zona Târg Săptămânal (Străzile: D. Gherea, Primaverii, Sf Vineri, Muncitorilor, Memoriile 2 Mai, Caișilor, Plopilor, Scurta);

- Zona Rampa Gării (Străzile: Rampa Gării, Progresului, Livezilor, Avram Iancu, Horia, Cloșca, Crișan, Panselelor, Călărași, Pinului, Ulmului, Stejarului, Frasinului, Mesteacănului, Micșunelelor, Liliacului, Moșilor)

b) zona funcțională (Centru).

 

MEMBRII GAL TURNU 21

Vor putea deveni membri fondatori/membri ai GAL Turnu 21 următoarele categorii de entități:

Reprezentanți ai autorității publice locale, în baza unei Hotărâri de Consiliu Local;

Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, cum ar fi: Consiliul Județean, Spitalul Municipal, Agenția Locală/Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție/Poliția Municipala, Direcția Județeană de Statistică (DJS), precum și diferite instituții locale, precum grădinițe, școli sau licee, etc;

Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii liberale, cabinete medicale individuale, societățile comerciale cu activitate medicală, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii, etc.;

Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, si asociații de parinți, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc.;

Persoane fizice relevante: reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL - persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială - și cetățeni de pe raza teritoriului SDL (din zona urbană marginalizată și zona urbană funcțională) ce sunt interesați să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

Partidele politice nu pot deveni membre GAL.

Se va acorda prioritate entităților ce au sediul social / punct de lucru / rezidența în Turnu-Măgurele sau care își desfășoară cu precădere activitățile în oraș.

 

Structura GAL va include:

1) Adunarea Generală, formată din toți membrii GAL;

2) Comitetul Director, organismul de decizie în cadrul GAL, ales de Adunarea Generală;

3) personalul administrativ al GAL, reprezentat inițial de un manager și asistent.

Regulile GAL privind luarea deciziei vor include:

Nici autorităţile publice, niciun alt grup nu pot avea drept de vot mai mare de 49%;

Cel puţin 50% din voturile ce ţin de selecţia propunerilor de proiecte trebuie să vină din partea partenerilor din sectorul non-public;

Dintre membrii Comitetului Director al GAL, minimum 20% trebuie să fie reprezentanţi ai ZUM (atât persoane fizice, cât și juridice).

 

Membrii asociației, persoane juridice, tebuie să respecte în mod obligatoriu o serie de condiții:

- Să nu fie în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013  privind  criza  financiară  și insolvența  unităților  administrativ teritoriale,  respectiv conform  Legii  nr. 85/2014  privind  procedura  insolvenței,  cu modificările și completările ulterioare, după caz;

- Să nu fi suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţa de res judicata;

- Nu se află în stare de faliment și NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU are încheiate concordate şi NU are suspendată  activitatea  în  ultimii  2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare, NU face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii. Nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

- Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea să nu fi comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța;

- Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată, cu restanțe la bugetele publice;

- Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea să nu fi fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

-Reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea acestora să nu se afle în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită in legislația națională și comunitară în vigoare.

 

ROLUL MEMBRILOR GAL TURNU 21

Membrii GAL Turnu 21 se vor implica în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală ce vizează cele 2 ZUM și zona funcțională Centru.

Activitățile obligatorii în calitate de membru GAL vor include pe perioada acestor luni:

- participarea la o sesiune de formare de 2 zile în domeniul dezvoltării comunitare și mecanismului DLRC realizată de o echipă inter-disciplinară de economiști, sociologi, activiști și politologi (septembrie – octombrie 2017);

- participarea la un atelier de construcție participativă de scenarii Turnu 21 cu durata de 2 zile pentru constructia unei viziuni comune de dezvoltare a orașului și dezvoltarea competențelor strategice ale membrilor GAL, realizat de politologul Bogdan Gioară, președintele asociației REPER21;

- implicarea în realizarea unei analiza-diagnostic privind nevoile, problemele și oportunitățile din teritoriul vizat de SDL ;

- participarea la 5 întalniri ale GAL Turnu 21 pentru prezentarea și dezbaterea deciziilor Comitetului Director ;

- participarea la lucrările unuia dintre grupurile de lucru tematice ce vor dezbate tematicile SDL (min. 2 întâlniri prevăzute pentru fiecare grup de lucru:

 

sănătate și viață sănătoasă;

educație și politici de tineret;

incluziune, servicii sociale și acces la servicii;

infrastructură, urbanism, spații publice urbane, mobilitate urbană și locuire;

ocupare, economie, comunitate și dezvoltare durabilă;

- contribuție la identificarea de persoane-resursă din teritoriul vizat de SDL pentru a fi implicate în procesul de elaborare al Strategiei (transversal).

Activitățile facultative la care membrii GAL vor fi încurajați să participe pe durata elaborării SDL includ:

- participarea la 5 consultari publice ce vor preceda întalnirile Comitetului Director și ale membrilor GAL;

- participarea la organizarea de intalniri cu alte GAL din țară ce desfășoară procese de dezvoltare comunitară conform mecanismului DLRC;

- participarea la activitățile de animație culturală ce vor permite popularizarea demersului SDL Turnu 21:

5 dezbateri informale în domeniile ce vor fi vizate de SDL cu persoane resursă din afara orașului;

proiectia a min. 2 filme pe tematica dezvoltării comunitare și tematici conexe;

reprezentația a 2 piese de teatru comunitar ale Centrului Educational Replika Bucuresti (« Maskar » (Intre) și « Copiii rai »);

realizarea de activități de educație non-formală cu copiii din zona SDL Turnu 21.

 

Membrii Comitetului Director vor participa la 5 întâlniri obligatorii ale GAL Turnu 21, avand ca tematici: delimitarea teritoriului SDL; rezultatele analizei diagnostic a nevoilor, problemelor si oportunitatilor identificate in teritoriul SDL Turnu 21; identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în teritoriul SDL; prioritizarea măsurilor; decizia finală cu privire la conținutul SDL și lista indicativă de intervenții.

 

La finalizarea perioadei de finantare a SDL activitățile GAL Turnu 21 vor continua, independent de finanțarea SDL. În condițiile în care SDL va fi propusă pentru finanțare, GAL va gestiona implementarea strategiei elaborate, iar Comitetul Director GAL va fi organismul de decizie pentru preselectarea proiectelor asociate SDL ce vor fi depuse spre finanțare în următoarea etapă a mecanismului DLRC.  Rolul și implicarea fiecarui membru vor fi stabilite participativ de către membrii GAL, în funcție de proiectele propuse pentru finanțare și de disponibilitatea de implicare a fiecărui membru.

 

SELECȚIA MEMBRILOR GAL TURNU 21

a) Selecția persoanelor juridice

Persoanele juridice care vor face parte din GAL Turnu 21  trebuie să desfășoare activități relevante pentru domeniul GAL, de exemplu educație, ocupare, dezvoltarea/furnizarea de servicii, asistență socială, combaterea discriminării sau segregării, locuire, sănătate, servicii sociale,  economie socială de inserție, etc. Candidatul  trebuie să își dovedească dorința de a se implica într-o intervenție DLRC și valoarea adaugată pe care aderarea la GAL o aduce comunităţilor din zona vizată de SDL.

Experiența relevantă, motivația, precum și eligibilitatea persoanelor juridice va fi demonstrată prin completarea și transmiterea Anexei 1 – Formular de candidatură pentru membru fondator GAL TURNU 21.

Persoanele juridice ce doresc să devină membre ale GAL Turnu 21 vor lua în considerare posibilitatea ca apartenența la GAL să presupună plata unei taxe de membru, aspect ce va fi decis ulterior în mod participativ de către membri.

b) Selecția persoanelor fizice

Din GAL Turnu 21 vor putea face parte ca membru fondator / asociati persoane fizice, reprezentanți ai grupurilor țintă din SDL (în special someri/inactivi, mame singure, minoritati – rome, bulgare, persoane in varsta etc.), cetățeni de pe raza teritoriului SDL (din ZUM-uri sau din zona urbană funcțională interesate să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL, leaderi informali din ZUM-uri.

Selecția persoanelor fizice se va realiza de către partenerii proiectului (Municipiul Turnu-Măgurele, Asociația URBANIUM, S.C. Jasmin Med.San.S.R.L) în urma unor întâlniri organizate în cele două ZUM pentru a cunoaște membrii și leaderii informali ai acestora și pentru a analiza motivația de participare la GAL, pe baza unor interviuri față-în-față. Întâlnirile vor fi promovate în ambele ZUM pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de persoane.

Procesul de selecție va fi documentat prin procese verbale ce vor descrie întâlnirile din fiecare ZUM și criteriile care au stat la baza alegerilor persoanelor selectate.

Membrii persoane fizice relevante ai GAL vor fi exceptate de la plata eventualei cotizații de membru ce va fi stabilită de membrii GAL fără ca acest fapt să afecteze dreptul acestora de a fi aleși și de a avea drept de vot în Comitetul Director.

Evaluarea candidaturilor se va realiza pe baza următoarelor criterii:

- Motivația de a intra în GAL din care reiese valoarea adaugată pe care aderarea la GAL o aduce teritoriului vizat de SDL, conform Anexei 1;

- Experiență în domeniul de activitate, conform Anexei 1;

- Reprezentarea unui număr cât mai larg de entități cu rol și experiență în domeniul SDL, precum și a comunităților vizate de SDL.

 

Selecția membrilor GAL TURNU 21, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, se va realiza urmărind procesul egalității de șanse și al nediscriminării. Astfel, selecția se va realiza pe baza unor criterii obiective ce nu vor ține cont de gen, de orientare sexuală, politică, religioasă, de statutul socio-economic, de starea de sănătate și situații de dizabilitate și în general de orice alt factor subiectiv.

 

În etapa de constituire a GAL Turnu 21, se vor selecta minim 30 de membri, persoane fizice și juridice, pentru a deveni membri fondatori. Ulterior, până la finalizarea SDL, se estimează lărgirea GAL cu min. alți 10 membri, care vor fi selecționați prin același proces descris anterior.

 

ETAPELE SELECȚIEI

Entitățile juridice dornice să devină membri fondatori ai GAL Turnu 21 vor depune Anexa 1 completată în original la Registratura Primăriei Turnu-Măgurele, Str. Republicii nr. 2, în atenția Serviciului de Dezvoltare Locală, până la data de 6 septembrie 2017. Membrii selectați să devină fondatori ai GAL Turnu 21 vor trebui să depună până pe 15 septembrie 2017 următoarele documente necesare pentru înregistrarea GAL la registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

- cazierul fiscal și judiciar al entității,

- copie „conform cu originalul“ după certificatul de înregistrare al entității,

- cazierul fiscal, cazier judiciar și copie CI al reprezentantului legal.

Persoanele fizice membre fondatoare ale GAL vor fi propuse prin procesele-verbale ale întâlnirilor realizate în cele două ZUM până la 8 septembrie 2017. Membrii persoane fizice selectate să devină fondatori ai GAL Turnu 21 vor trebui apoi să depună până pe 15 septembrie 2017 următoarele documente necesare pentru înregistrarea GAL la registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

- cazierul fiscal, caziar judiciar  și copie CI.

 

Rezultatele procesului de selecție va fi făcut public la avizierul Primăriei Turnu-Măgurele și în diverse canale mass-media (inclusiv site-urile partenerilor) până pe 11 septembrie 2017.

 

Documentele mai sus mentionate vor fi depuse la  sediul Primărie Municipiului Turnu Magurele, et. 1 , cam 10 . Pentru orice alte informații suplimentare , va rugam sa ne contactați . Persoană de contact :  inspector Valentina Safta_ tel 0247 416 451 int. 120  .

Candidații care nu au fost selectați ca membri fondatori ai GAL pot depune în termen de 2  zile lucrătoare de la data publicării rezultatului procedurii de selecție contestatii care se soluționează de comisie în termen de 2 zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru a afla mai multe despre GAL Turnu 21 și rolul membrilor, Municipiul Turnu-Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L vă invită pe 30 august 2017, de la 10.30, la sediul Primăriei din Str. Republicii nr. 2 – Sala de ședințe, la evenimentul de lansare GAL TURNU 21.

Informaţii suplimentare puteţi solicita de asemenea la Municipiul Turnu-Măgurele – Direcția Dezvoltare Locală, în scris pe fax la nr. 0247 416 453 sau pe email: primariatm@yahoo.com

Primar,

Dănuț CUCLEA

 

Anexa nr. 1 - Formular de candidatură membru fondator GAL Turnu 21

 

Date de identificare entitate juridică:

Denumire organizație:

Tipul organizației (sector privat / societate civilă / instituție publică / reprezentant comunitate marginalizată):

Cod de înregistrare fiscală / nr. de înregistrare în Registrul Comerțului / nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

Cod CAEN principal, dacă este cazul:

Anul înființării:

Sediul social:

Reprezentant legal:

[1] să reprezinte organizația în GAL Turnu 21:

Nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013  privind  criza  financiară  și insolvența  unităților  administrativ teritoriale,  respectiv conform  Legii  nr. 85/2014  privind  procedura  insolvenței,  cu modificările și completările ulterioare, după caz;
Nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată;
Nu se află în stare de faliment și NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU are încheiate concordate şi NU are suspendată  activitatea  în  ultimii  2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare, NU face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii. Nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
Reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea NU au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanță;
Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată, cu restanțe la bugetele publice;
Reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea NU au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție,  participare  la  o  organizație  criminală  sau  la  orice  alte  activități  ilegale  în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
Reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită in legislația națională și comunitară în vigoare.

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data și locul

Semnatura și stampila